2016. december 30., péntek

Hálaadás és beszámoló a Galgagutai egyházközségben 2016.

A polgári év utolsó napján délután 4 órakor kerül megtartásra az év végi hálaadó szentmise, melynek keretében Róbert Atya felolvassa az egyházközségi beszámolót a 2016-os évről, melynek szöveges része az alábbiakban olvasható.
A pénzügyi beszámoló számszerű adatait a hálaadó szentmise keretében hallgathatják meg a Kedves Testvérek.

"A Galgagutai Egyházközség hálával gondol vissza a 2016-os évre, amely során lelkiekben és anyagiakban egyaránt gyarapodtunk.
Hálásak vagyunk azért, hogy idén is minden vasárnap délelőtt volt templomunkban valamilyen liturgikus szertartás. Arra nincs lehetőség, hogy minden alkalommal szentmise kerüljön bemutatásra, azonban köszönjük Szandai Robi akolitusunk szolgálatát, az általa vezetett igeliturgiákon az egyházközség ugyanolyan lelkesedéssel és szeretettel vesz részt, mint a szentmisén. Mind a szentmiséken, mind az igeliturgiák során értékes gondolatokkal gyarapodunk, valamint sok szép lelki és közösségi élményben van részünk, ráadásul egyúttal sokkal jobban tudjuk értékelni a szentmise jelentőségét is ezáltal.
Nem maradtunk lelki útravaló nélkül a hétköznapok során sem. Hétfő esténként felváltva került sor szentmisére, illetve szentségimádásra, imaórára az éppen aktuális ünnepkörhöz igazodó tartalommal. Adventben pedig két alkalommal volt lehetőségünk rorátén is részt venni.
A Kedves Testvérek Istennek hála szép számmal élnek is ezekkel a lehetőségekkel: a templomba járók száma hétköznapokon 8-12 fő, vasárnapokon átlagosan 50-60  fő, nagyobb ünnepeken 60-80 fő.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik tevékenységükkel bármilyen módon hozzájárultak a szentmisék, igeliturgiák és az imaórák előkészítéséhez és lebonyolításához:
- köszönjük a kántori szolgálatot,
- köszönjük a gyermekek kifejezetten lelkes közreműködését a ministrálásban, valamint az anyák napi műsorban és a karácsonyi pásztorjátékban,
- köszönjük a gyermekekkel foglalkozó, őket irányító és változatosabbnál változatosabb módon ösztönző felnőttek tevékenységét: a ministránstablót, a gyerekeknek készített apró meglepetéseket, a ministránspróbákat, a pásztorjáték betanítását és lebonyolítását,
- köszönjük a Mustármag-kórus megalakítását és az abban részt vevő gyermekek és felnőttek zenés-énekes közreműködését, 
- köszönjük a Kedves Testvérek készséges részvételét a felolvasásban, a perselyezésben és a körmenetek során ellátandó feladatokban, továbbá az Úrnapi sátrak feldíszítésében, valamint a hétfői imaórák lebonyolításában,
- köszönjük a Rózsafüzér-társulat működését.

Hálásak vagyunk továbbá minden olyan ünnepért és eseményért, amelyek az idei év során lelki élményekkel gazdagítottak minket:
- Az idei évben meghirdetett Irgalmasság Szentéve, valamint az ugyancsak 2016-ra eső Szent Márton emlékév is nagy jelentőséggel bírt számunkra, mivel templomuknak tulajdonképpen két búcsúja van, hiszen továbbra is védőszentünkként tiszteljük Szent Márton püspököt is.

- Az Irgalmasság Szentévéhez kötődően az idei év során sokan zarándokoltak el templomunkba, egyénileg vagy csoportosan. Jöttek zarándokcsoportok Rimócról, Peresznyéről, Esztergomból és Zalakarosról, a nyáron berceli táborhelyükről gyalogosan elzarándokoltak hozzánk a Szobi Szent László Plébánia hittanosai, szeptemberben pedig a Mária-út gyalogos zarándokai tértek be templomunkba.
Hálát adunk a hozzánk érkező összes zarándokért, valamint köszönetet mondunk azoknak a Kedves Testvéreknek, akik a zarándokok méltó fogadásában közreműködtek.

- Galgagután alkalmunk van arra, hogy megéljük a más felekezetekkel való együttélés örömeit és nehézségeit egyaránt, melyért ugyancsak hálát adunk.
Január végén az evangélikus társegyházközséggel karöltve, baptista és református testvérek közreműködésével idén is megtartottuk az ökumenikus imanyolcadot, amelyen szép számmal vettek részt a katolikus testvérek. Köszönjük a záró agapéra hozott rengeteg süteményt is. Szintúgy a katolikus testvérek aktív részvételével zajlott adventben a vasárnap délutáni ökumenikus gyertyagyújtás is.

- Idén februárban is csatlakoztunk a Házasság Hete rendezvénysorozathoz, az aznapi imaórát a házaspárokért és a családokért végeztük. Májusban szeretettel köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat, valamint Égi Édesanyánkat.

- A nagyheti szertartásokra visszagondolva köszönettel emlékezünk meg Balogh Tamás és Sánta János atyák vendég-szolgálatáról, valamint a püspökhatvani Pro Musica Vegyeskórus virágvasárnapi és nagypénteki Passiójáról.

- Májusban a jó termésért végzett ájtatossághoz – vagyis a búzaszenteléshez – kapcsolódóan sor került a templom parkjában újonnan telepített gyümölcsfák megáldására is, melyekért ugyancsak köszönetet mondunk. 

- Nyáron ministránsaink és fiataljaink értékes táborozásokon vehettek részt.

- Az idei évben is hálaadással zártuk a tanévet júniusban, és szeptemberben sok hittanossal együtt hívtuk segítségül a Szentlelket az új tanév megkezdéséhez, az oltár előtt pedig szép számmal sorakoztak áldásra várva az iskolatáskák. Augusztusban – Szent István királyunk ünnepén – hálát adtunk az új kenyérért, októberben pedig minden terményért, amikkel az idén a Jó Isten megörvendeztetett bennünket. 

- Novemberben megemlékeztünk halottainkról. Ehhez kapcsolóan az elmúlt évekhez hasonlóan idén is mécsest gyújtottunk a templom előtt mindazokra emlékezve, akik templomunk építésén fáradoztak, akik imáikkal, két kezük munkájával és anyagi hozzájárulásukkal támogatták és segítették a templom felépítését és fenntartását, de időközben már átköltöztek az Örök Hazába.

- Adventtel megkezdődött az új egyházi év: ez alkalommal a családok adventi koszorúi sorakoztak áldásra várva az oltár előtt. Decemberben az egyházközséghez tartozó három jubiláns házaspárral is együtt ünnepelhettünk.

- Az idei évben három kisgyermeket kereszteltek meg templomunkban: januárban Kolompár Laura és Kolompár Marcell, augusztusban pedig Pénzes Barnabás Bulcsú részesült a keresztség szentségében.

- Az Isteni Irgalmasság vasárnapján az ünnepi búcsúi szentmise keretében Horváth Veronika és Sneider László első szentáldozásának lehettünk tanúi.

- 2016-ban két katolikus temetésre került sor Galgagután.

- Házasságkötés és bérmálás az idei évben egyházközségünkben nem történt.

- Örömmel tapasztaljuk, hogy a Kedves Testvérek rendszeresen végzik szentgyónásukat, illetve rendszeresen és nagy létszámban járulnak szentáldozáshoz. A statisztika szerint az idei évben mintegy 2300-ra tehető a szentáldozások száma.


Mindezeken felül, szeretnénk megköszönni mindenkinek a templom és környéke fenntartásában, szebbé tételében végzett önkéntes, térítésmentes munkáját:
- Köszönjük a sekrestyési feladatok ellátását: a szertartások előkészítését, a liturgikus tárgyak és felszerelések rendben tartását, a liturgikus textíliák mosását, vasalását.

- Köszönjük a Kedves Testvérek rendszeres közreműködését a templom takarításában és díszítésében.

- Köszönjük a virágágyások rendben tartását, kapálását és metszését, a sövények és a gyümölcsfák gondozását, a templom környékének és a park területének fűnyírását.

- Köszönjük a torony külső faborításának újrafestésében nyújtott segítséget.

- Köszönjük a faliújság és a blog rendszeres frissítését.


Szeretnénk továbbá köszönetet mondani mindenkinek azokért a pénzbeli, illetve tárgyi adományokért, amelyekkel az idei évben templomunk fenntartásához és gyarapodásához hozzájárultak:
-  A legnagyobb mértékű beruházása ennek az évnek a tetőcsere volt, amelynek finanszírozásáért köszönetet mondunk a Váci Püspökségnek. Köszönjük továbbá mind a galgagutai testvéreknek, mind pedig a társegyházközségeknek a tetőfelújításra meghirdetett gyűjtés keretében tett adományait. Mivel a Püspökség a projekt finanszírozását magára vállalta, így az e célra összegyűjtött adományokat a templom falának ugyancsak esedékessé vált kijavítására tervezzük fordítani.


- A Kedves Testvérek adományaképpen idén gyarapodott templomunk egy kivetítésre alkalmas nagyképernyős televíziókészülékkel és a hozzá tartozó mini számítógéppel, egy nagyteljesítményű porszívóval és egy új szőnyeggel, valamint egy Feltámadt Krisztust ábrázoló szoborral, továbbá az Isteni Irgalmasság tiszteletéhez legszorosabban kapcsolódó szentek – Szent Fausztina nővér és Szent II. János Pál pápa – képével Két nagymama adománya az új szenteltvíz-hintő. Az egyházközség tagjai közül néhányan zarándokútjaikról hazatérve ajándékozták meg a közösséget szebbnél szebb gyertyákkal. 

- Köszönjük a Kedves Testvérek perselyadományait, valamint az egyházi megajánlások lelkiismeretes befizetését (78 fő).


/Pénzügyi beszámoló/

Végezetül ismét köszönetet mondunk mindenkinek, aki akár anyagilag, akár munkájával vagy imádságával segítette egyházközségünk életét, amit a jövőben is szeretnénk kérni. Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit egyházközségünkért tett!

Az Egyházközség Képviselő-testülete nevében mindenkinek Isten bőséges áldását kívánjuk az Új Esztendőre.

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

Galgaguta, 2016. Szilveszter estéjén"

Nincsenek megjegyzések: